Alföldi Zoltán Személyszállítás Bonyhád HARKÁNY - STUTTGART - HARKÁNY

Biztonságosan és Kényelmesen Szeretne Útazni? Az első lépést már megtette! Önnek van egy útiterve, nekünk pedig autóbuszaink hozzá. Menetrendszerinti közlekedés HARKÁNY-STUTTGART útvonalon hetente kétszer! Kellemes utazást kívánunk! Gute Reise!

ALFÖLDI ZOLTÁN SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ

 

 

 

 

 

 

ÜZLETSZABÁLYZAT

A NEMZETKÖZI  MENETREND  SZERINTI  SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI  SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ  KAPCSOLÓDÓ  SZOLGÁLTATÁSOKRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényes: 2013. június 25-től

 

Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/94/7/2013.számon.

I. Cím

Az üzletszabályzatban, az abban foglalt utazási feltételekben és a mellékletét képező díjszabásban használt egyes fogalmak értelmezése

 

-          Utazási feltételek: a Polgári Törvénykönyvben szabályozott általános szerződési feltételek formájában kialakított, a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás igénybevételére az ezt a tevékenységet végző szolgáltató(k) által egyoldalúan megállapított és a szolgáltatás megkezdése előtt megismerhető szerződési feltételek, amelyek elfogadásáról a szolgáltatás igénybe vevője ráutaló magatartással – az utazásra jogosító okmány megvásárlásával vagy az utazás megkezdésével, azaz  a menetrend szerinti autóbusz járatra utazási céllal történő felszállással – nyilatkozik;

-          Díjszabás: a személyszállítási díjak és a kiszámításukkal kapcsolatos szabályok, valamint egyéb tárgyú díjszabási határozmányok (pl. utazási kedvezmények és alkalmazásuk, utazási igazolványok és használatuk) összessége, amelyet a szolgáltató nyilvános kiadványban tesz közzé;

-          Személyszállítás (utazás): természetes személynek két különböző földrajzi pont közötti helyváltoztatása autóbuszjárat igénybevételével;

-          Szolgáltató: lásd: személyszállító;

-          Személyszállítási szolgáltatás: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) meghatározott járművel szerződés alapján, díj ellenében végzett személyszállítás;

-          Közforgalmú személyszállítási szolgáltatás: az a személyszállítási szolgáltatás, amelyet - a közzétett feltételek alkalmazásával, díj ellenében - bárki igénybe vehet;

-          Menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: személyek szállítására meghatározott rendszerességgel, meghatározott útvonalon, a fel- és leszállásra előzetesen kijelölt megállóhelyek között, vagy azok érintésével közlekedő, díj ellenében bárki által igénybe vehető járattal végzett vasúti, vízi vagy közúti személyszállítási szolgáltatás;

-          Határon átmenő személyszállítási szolgáltatás: az a személyszállítási szolgáltatás, amelyben az utazás megkezdésének a helye és a célállomás helye vagy legalább azok egyike Magyarország területén kívül van, de az útvonal részben Magyarország területén halad;

-          Nemzetközi személyszállítási szolgáltatás: olyan személyszállítási szolgáltatás, amelynek során a járat valamely, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (továbbiakban: EGT - állam) legalább egy határán áthalad, és amelynek fő célja a különböző EGT- államok állomásai vagy megállóhelyei közötti személyszállítás;                                                               

-          Közúti jármű: az autóbusz, az iskolabusz, a közösségi busz, a személytaxi és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás eszköze;

-          Utas: az a személy, aki utazik (a személyszállítás/utazás alanya), tágabb értelemben, aki személyszállítási szerződéssel rendelkezik. A menetdíj megfizetése ellenében kiállított menetjegyen feltüntetett személy;

-          Személyszállító (személyszállítási szolgáltató): az a szolgáltató, aki (amely) a személyszállítást (utazást) az autóbusszal végzi;

-          Vonal: a vasúti közlekedésben a vonatok, a közúti járművel végzett személyszállítási szolgáltatás esetén a közúti járművek indulási és végállomása között az egymás után elhelyezkedő megállási helyek, a hajózásban a kikötési helyeket rögzítő szolgáltatási előírás, függetlenül attól, hogy egy-egy járat megáll-e az adott helyen;

-          Járat: az Sztv. keretében meghatározott jármű a menetrendben meghatározott útvonalon és időrendben történő közlekedése;

-          Menetrend szerinti járat: az utazási feltételekben foglaltak megtartásával bárki által igénybe vehető személyszállítási szolgáltatást végző járműnek menetrendbe foglalt és közzétett meghatározott indulási helyről, útvonalon, célállomásra és meghatározott időrend szerint egyszeri közlekedése, amely jellemzően, de kötelezően szintén a menetrendben meghatározott gyakorisággal a felsorolt ismérvek szerint ismétlődik;

-          Viszonylat: az utazás vagy személyszállítási szolgáltatás kiindulási hely (felszállóhely) és célállomás (leszállóhely) szerinti jellemzője, szükség szerint az útvonallal pontosítva;

-          Járat kimaradása: a menetrendben szereplő autóbuszjárat üzemeltetésének elmaradása. (A járat kimaradásához fűződő jogkövetkezmények szempontjából történő értelmezést a felelősségi szabályok tartalmazzák.);

-          Késés: a menetrend szerinti autóbuszjárat közzétett menetrend szerinti indulási vagy érkezési időpontja és későbbi, tényleges indulási vagy érkezési időpontja közötti időbeli eltérés. (A közúti közlekedés körülményei között a menetrendben meghirdetett időpontoktól való kisebb-nagyobb eltérések elkerülhetetlenek. E miatt a késéshez kapcsolódó szabályok – a szabályozás témakörétől függően – annak mértékétől függően eltérőek.);

-          Átszállás: amennyiben az utazás legalább két (azonos vagy különböző) közforgalmú, menetrend szerint közlekedő közlekedési eszközzel történik úgy, hogy az átszállóhelyen az egyik közlekedési eszközről annak az átszállóhelyre történő érkezést követő lehető legközelebbi időpontban az utas célállomásának irányába, da az előzőtől eltérő közlekedési eszközzel folytatódik;

-          Átszállóhely: az az állomás vagy megállóhely, illetve meghatározott esetekben csak település, ahol az átszállás az odautazásig az utazásra igénybe vett egyik közlekedési eszközről az ugyanazon utazás folytatásaként másik közlekedési eszközre történik;

 

                                                                          

-          Útmegszakítás: amennyiben az utazás két (azonos vagy különböző) közforgalmú menetrend szerinti közlekedési eszközzel történik úgy, hogy az utas célállomása elérése előtt valamely állomáson/megállóhelyen leszáll és utazását az eredeti célállomásra nem az addig igénybe vett, hanem másik, a leszállás helyétől későbbi időpontban induló közlekedési eszközzel folytatja, kivéve az átszállást, de beleértve azt az esetet is, amikor átszállási szándék esetén a továbbutazás nem az átszállóhelyre történő érkezést követő lehetséges legközelebbi időpontban folytatódik az utas célállomásának irányába;

-          Utazás megtagadása: az az eset, amikor a Szolgáltató az utast vagy az utazási szándékát kifejezőszemélyt nem engedi felszállni a menetrend szerinti autóbuszjáratot végző autóbuszra, mert állapota ruházata, magatartása, az előírt feltételek (pl. kísérő) hiánya vagy egyéb hasonló okok, körülmények fennállása miatt a meghirdetett utazási feltételek szerint a menetrend szerinti járattal nem szállítható;

-          Utazásból történő kizárás: a Szolgáltatónak az az eljárása, amelynek során az utas megkezdett személyszállításának (utazásának) folytatását nem végzi, mert az utazást meg kellett volna tagadnia, de arra valamilyen okból az utazás megkezdése előtt nem került vagy nem kerülhetett sor, és ez csak az utazás során derül ki; vagy az utas az utazás tartama alatt olyan magatartást tanúsít vagy olyan az állapota, körülménye válik a megkezdett utazás során felismerhetővé, illetve az utazási feltételeket oly módon megsérti, amely miatt az utazási feltételek szerint a Szolgáltatónak, illetve az autóbusz személyzetének így kell eljárnia, vagy – a körülmények mérlegelésével a Szolgáltató nevében – ilyen eljárásról dönt;

-          Menettérti utazás: az oda irányban a felszállóhely állomásáról/megállóhelyéről a célállomásra/megállóhelyre történő közvetlen vagy átszállással történő utazás, és az oda- utazással azonos viszonylatú, de vissza irányú, azaz az odautazás célállomásáról/megállóhelyéről – mint felszállóhelyről – azon célállomásra/megállóhelyre – mint leszállóhelyre – utazás, amely az odautazás indulási állomása/megállóhelye (felszállóhelye) volt;

-          Visszautazás: (a menettérti utazáson belül) az odautazás célállomásáról – mint felszállóhelyről –azon célállomásra – mint leszállóhelyre – utazás, amely az odautazás indulási állomása/megállóhelye (felszállóhelye) volt, függetlenül attól, hogy kombinált utazás esetén az odautazás vonattal vagy autóbusszal kezdődött;

-          Csoportos utazás: több, valamilyen ismérv vagy szempont szerint összetartozó személy együttes, ugyanazon autóbuszjáraton, ugyanazon felszállóhelytől ugyanazon célállomásig azonos viszonylatra (is) érvényes utazási igazolvánnyal történő utazása (utóbbi feltétel alól kivételek a kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek), az utazás történhet a fenti feltételeknek megfelelő külön-külön váltott vagy egy közös utazási igazolvánnyal;

-          Díjszabási feltételek: díjak, díjak kiszámítására, alkalmazási körére és módjára, területére vonatkozó szabályok összessége, beleértve az utazási kedvezmények, továbbá egyes menetjegyek, egyéb utazásra jogosító igazolványok,igazolások és más – például a díjtalan utazás jogosságát bizonyító iratok – érvényességre, használatára, kezelésére, megvásárlására stb. vonatkozó szabályokat is;                                                                       

-          Utazási igazolvány:  az az irat, amely a menetrend szerinti autóbuszjáratok igénybevételéhez tulajdonosát, vagy birtokosát, illetve a csoport tagjait meghatározott viszonylat(ok)ban, autóbuszvonal(ak)on és meghatározott időpontban vagy érvénytartamon belül –kedvezménnyel vagy anélkül – egyszeri vagy többszöri utazásra jogosítja (menetjegy); az utazási igazolvány a személyszállítási szerződés megkötésének és ez által az utazási jogosultságnak is bizonyítéka, kivéve az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott eseteket;

-          Menetdíj : az az összeg, amely egy fő autóbusszal történő személyszállításának díját jelenti a meghatározott utazásokra, amelyek lehetnek egyszeriek vagy többszöriek, meghatározott viszonylatra, vonalakra vagy területre szólóak, különböző időszakokban teljesíthetők, teljes árúak vagy kedvezményesek, általában egyes utazási igazolványok (jegyek) áraiként kerülnek meghirdetésre, és nem tartalmazzák a szolgáltatás színvonalával összefüggő külön díjat vagy a személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás díját. (pl. helyfoglalás, poggyász-szállítás);

-          A menetjegyért kifizetett összeg, mely áll(hat): az alapdíjból, az esetlegesen igénybe vehető kedvezményekből és az esetlegesen fizetendő pótdíj(ak)ból;

-          Menetjegy: okirat jellegű bizonyító okmány a személyszállítási szerződés megkötéséről, az utas vagy a menetjegyet megvásárló fizetési teljesítéséről.  Szigorú számadású nyomtatvány;

-          Open (nyitott) menetjegy: olyan menetjegy, melynek érvényességi idején belül valamelyviszonylaton, vagy mindkét viszonylaton az utazási időpont nem meghatározott;

-          Jelentős mértékben károsodott jegy: olyan menetjegy, amelyen a károsodás következtében nem azonosítható be egyértelműen az utazásra jogosult személy, viszonylat, az utazás időpontja;

-          Kedvezmények: a Szolgáltató internetes honlapján meghirdetett kedvezmények az ott meghatározott igénybevételi feltételekkel. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezmények elérését tovább korlátozza. (pl. naptári időszakhoz köti);

-          Feltételes poggyász: olyan útipoggyász (túlméretes vagy többlet poggyász), mely szállításának szándékáról az ügyfélnek a menetjegy megvásárlásakor, a vásárlás helyszínén bejelentést kell tennie;

-          Módosítási díj, visszaváltási díj: azon összeg, amelyet a Szolgáltató, vagy a vele szerződésben álló bel- vagy külföldi menetjegyet árusító – a menetjegynek az utas érdekkörében felmerülő okból történő módosítása vagy visszaváltása miatt a módosítási és visszaváltási feltételekben meghatározott módon és mértékben számít fel.

 

 

 

II. Cím

ÜZLETSZABÁLYZAT

 

 1. 1.      Fejezet

Az Üzletszabályzat tárgya

 

 

1.1     Jelen Üzletszabályzat azokat a magatartási szabályokat, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza, amelyek az Üzletszabályzat kiadója és a természetes vagy jogi személy ügyfelei közötti, a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítással összefüggő, leggyakoribb kapcsolatokat meghatározzák, amelyek e kapcsolatban alkalmazandók, így különösen

 

- az igénybe vehető nemzetközi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra,

- menetrendje megismerhetőségére,

- a szolgáltatás igénybevételi feltételeire,

- díjaira, kedvezmények feltételeire,

- a szolgáltatási szerződésből eredő követelések érvényesítésére,

- az utasok tájékoztatására,

- a menetjegyek megvásárlására,

- a személyszállítási szerződés feltételeire, az Utazási feltételekre,

- a menetdíjak visszatérítésére,

- panaszok bejelentésére és kezelésére,

- a személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra,

- az autóbusz állomásokra és egyéb létesítmények használatára vonatkozókat.

 

1.2     Az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi annak melléklete, amely tartalmazza a nemzetközi menetrend szerinti járatokon való utazás díját, a díjak kiszámítására és alkalmazására, az utazási kedvezményekre vonatkozó szabályokat, valamint a menetjegyek használatának szabályait (díjszabás).A Szolgáltató nemzetközi menetrend szerinti járatainak igénybevételére, az összefüggő és kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződési ajánlatát, alkalmazott szabályait a közzétett menetrend, a jelen Üzletszabályzatban közzétett utazási feltételek és a mellékletben található Díjszabás, valamint a Nemzetközi Utazási feltételek együttesen képezik.

 1. 2.      Fejezet

Az Üzletszabályzat hatálya

 

2.1.    Jelen Üzletszabályzat személyi és tárgyi hatálya az                                                                            

Alföldi Zoltán Személyszállítási Vállalkozás (Székhelye: 7150 Bonyhád, Winkler M. utca 12., Vállalkozói igazolvány száma: 3736400, Az autóbuszos személyszállítási engedély kiadása kapcsán eljáró hatóság neve: Tolna Megyei Nemzeti Közlekedési Hatóság,  Engedély száma: ASZ. 17000009 (Szerződéses és különjárati személyszállítás Közösségi Engedély díj ellenében végzett nemzetközi autóbuszos személyszállításra – Engedély száma: KASZ – 17000009, kiadója: NKH. Tolna Megyei Felügyelete (továbbiakban: Szolgáltató) nemzetközi menetrend szerinti autóbuszjárataival végzett személyszállítására és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásaira, azok igénybe vevőire (továbbiakban: utasok), továbbá mindazon személyekre, gazdasági társaságokra, szervezetekre, amelyek az említett szolgáltatásokkal kapcsolatban a Szolgáltatóval szerződéses vagy szerződésen kívüli kapcsolatba lépnek.

2.2.    Jelen Üzletszabályzat az illetékes hatóság általi jóváhagyás napján lép hatályba (időbeli hatály).

2.3.    A Szolgáltató az autóbusszal díj ellenében végzett közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra, valamint ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra a hatályos jogszabályokban, valamint jelen Üzletszabályzatban foglaltakat alkalmazza. Az Üzletszabályzat rendelkezéseit csak akkor és csak azokban a kérdésekben kell alkalmazni, amennyiben jogszabály, nemzetközi szerződés, egyezmény, illetőleg szabály eltérően nem rendelkezik.

 1. 3.      Fejezet

Az Üzletszabályzat közzététele

 

3.1.    A Szolgáltató a hatályos Üzletszabályzatot teljes terjedelmében honlapján (elérhetőség: …………………..) teszi közzé, az onnan díjmentesen le is tölthető.

Az Üzletszabályzat hatályos szövege vagy a mellékletek külön-külön is a Szolgáltatótól – megrendelésre – díjfizetés ellenében nyomtatott formában megvásárolható.

A Szolgáltató nyitva tartás ideje alatt – székhelyén és a nemzetközi járatain – biztosítja az Üzletszabályzatba való betekintést.

3.2.    A Szolgáltató az Üzletszabályzat vagy annak mellékletét képező Utazási Feltételek, vagy Díjszabás módosításáról a honlapján ad tájékoztatást. Ezzel a közzététellel egyidejűleg módosítja a székhelyén és autóbuszain közzétett Üzletszabályzatát és annak kapcsolódó mellékleteit.

III. Cím

MENETREND

 

1. Fejezet

A menetrend tartalma

 

 

1.1     A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti járattal történő utazásra vonatkozó ajánlatát menetrendbe foglalja, és abban teszi közzé.  

1.2A menetrend a járatok közlekedésének kezdő – és végpontjára, útvonalára, megállóhelyeire, közlekedési napjaira, indulási és érkezési időpontjaira, ezek, vagy az igénybevétel egyéb korlátozásaira, lehetőségeire, az igénybe vehető további szolgáltatásokra vonatkozó adatokat, tájékoztatásokat tartalmazza.

1.3     A járatok menterendben foglaltak szerinti közlekedtetése a Szolgáltató számára kötelezettség.

1.4     A menetrend az azon feltüntetett „Érvényes” időponttól visszavonásig érvényes.

2. Fejezet

Menetrend közzététele

 

2.1     A Szolgáltató az általa közlekedtetett közforgalmú nemzetközi menetrend szerinti autóbuszjáratok menetrendjét a honlapján, autóbuszjáratain, szerződött menetjegy árusító partnereinél és prospektusokban teszi közzé.

3. Fejezet

A menetrend módosítása

 

3.1.    A menetrendet a Szolgáltató egyéni döntésével módosíthatja.

3.2     A menetrend módosításáról a Szolgáltató a menetrend közzététele című fejezetben leírtak szerint köteles tájékoztatást adni.

3.3.    A nemzetközi menetrend szerinti járatok menetrendjének módosítását a Szolgáltató hatályba lépés előtt legalább 15 nappal korábban közzé teszi, kivéve, ha a módosításra előre nem látható, váratlan esemény vagy a Szolgáltató hatáskörén kívüli ok vagy hátráltató körülmény bekövetkezése miatt került sor, és e miatt a 15 nappal korábbi közzététel nem lehetséges.

3.4.    Az utasok a menetrenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat közvetlenül a Szolgáltató részére is megadhatják.

IV. Cím

TÁJÉKOZTATÁS

 

Az utas-tájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassa, illetve hogy mindazon szolgáltatásokkal kapcsolatos információk az utasok, ügyfelek rendelkezésére álljanak, melyek ahhoz szükségesek, hogy azok az utazással, a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos döntéseiket időben meghozhassák.

A Szolgáltató tájékoztatást nyújt menetrendi, díjszabási, kapcsolódó szolgáltatási ügyekben.

A Szolgáltató által nyújtott utas tájékoztatás módozatai és megjelenési formái:

 1. Írott formában, amelyek az alább felsorolt helyeken érhetők el :

a Szolgáltató honlapján,

a Szolgáltató székhelyén,

a Szolgáltató autóbuszjáratain,

tájékoztatókon, szórólapokon, hirdetésekben,

Németországban a partner cég honlapján (Omnibus Schlienz GmbH – Esslingen),

 

 

 1. Szóbeli tájékoztatás

a Szolgáltató járatszemélyzete révén,

a Szolgáltató telefonszámain,

a szerződés alapján igénybe vett autóbusz állomások forgalmi szolgálata útján.

Az utasok által igénybe vehető személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tájékoztatók az alábbi témákban és helyeken is megtekinthetők:

Díjszabás: A Szolgáltató a mindenkor érvényes díjszabást részletesen a honlapján közzé teszi, illetőleg a járatszemélyzetnél is megtekinthetővé teszi.

A járatok azonosítása a járatszám és (vagy) a két végállomás feltüntetésével történik.

A járatok menetrendjével, útvonalával kapcsolatos tájékoztatás: a megállóhelyeken kihelyezett indulási (érkezési) adatokkal (szerződéses partnerek végzik belföldön,Németországban a Schlienz GmbH) az autóbuszjáratokon elhelyezett viszonylatjelző táblával, a honlapon közzétett utas kapcsolati telefonszámokon.

 

V. Cím

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK

 

A Szolgáltató a nemzetközi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítást személyszállítási szerződés alapján végzi.  A szerződési feltételeit a Szolgáltató a Ptk. szerinti általános szerződési feltételekként, a következő Utazási feltételekben határozza meg és teszi közzé.

 1. 1.      Fejezet

Az Utazási feltételek hatálya

 

 1. Jelen Utazási feltételek a Szolgáltató által üzemeltetett nemzetközi közforgalmú menetrend szerinti járatok igénybevételére terjednek ki (Harkány-Pécs-Székesfehérvár-Sopron-München-Augsburg-Ulm-Waiblingen és vissza).

Az autóbusz vonalon kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett járatok közlekednek.

Az Utazási feltételek rendelkezései a Szolgáltató és az utas között létrejött szerződés részét képezik.

 1.  A nemzetközi autóbuszjáratokkal nemzetközi utazásokra vonatkozó utazási feltételek – nemzetközi szerződések, egyezmények alapján egyes kérdésekben a belföldi járatok utazási feltételeitől eltér(het)nek. Jelen Utazási feltételekben nem szabályozott egyes kérdésekre a Szolgáltató kiegészítő feltételeket is meghirdethet, alkalmazhat, melyeket a szokásos módon a honlapján hirdethet meg.
 2. Az utas a menetjegy megvásárlásával elfogadja az Utazási feltételeket.
 3. Amennyiben a vásárlást végző személy nem azonos az utassal, vagy más utasok nevében is vásárol, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a vásárlás során nyilatkozatait, hozzájárulásait a vásárlásban szereplő utas(ok) nevében és felhatalmazásukkal teszi, adja.
 4. 5.             Nem terjed ki a jelen Utazási feltételek hatálya az autóbuszjáratokat igénybe vevő, vagy azon tartózkodó és szolgálati feladatukat az autóbuszjáraton ellátó rendőrökre, katonai rendészeti járőrökre, pénzügyőrökre, a büntetés-végrehajtási szervezet tagjaira, a polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok hivatalos állományú tagjaira, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó személyekre – a szolgálati feladatuk autóbuszjáraton történő végzésének időtartama alatt – továbbá az általuk kísért személyekre. Ezen személyeknek a szolgálati feladataik ellátása körében tett intézkedései az utasokra és a járati személyzetre kötelezőek.
 5. 2.      Fejezet

Az Utazási feltételeket megalapozó jogszabályok

 

A Szolgáltató közforgalmú, határon átmenő, valamint nemzetközi menetrend szerintiszemélyszállítást

-          a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) (1959. évi IV. törvény) szerződésekre vonatkozó általános, valamint a vállalkozási és fuvarozási szerződésekre, továbbá az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai

-           a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti tanácsi rendelet;

-          az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 2009. október 21.-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

-          az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló, 2011. február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

-          a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény;

-          a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (Sztv.);

-          az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011.(XII.7.) Korm. rendelet;

-          az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet;

-          a külföldre utazásról szóló 1988. évi XII. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló 101/1998. (V.22.) Korm. rendelet;

-          a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.évi I. törvény;

-          a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.évi II. törvény;

-          az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Jelen utazási feltételek a felsorolt jogszabályokban foglaltakkal együttesen alkalmazandók.

 1. 3.      Fejezet

A személyszállítási szerződés

 

 1. A Szolgáltató a személyszállítást személyszállítási szerződés alapján teljesíti.
 2. Az utas és a Szolgáltató közötti személyszállítási szerződés:

- a menetdíj megfizetésével és a menetjegy, utazási igazolvány átvételével, vagy

- ha az utas jogszabály rendelkezése vagy a Szolgáltató üzletszabályzata alapján utazási igazolvány nélkül jogosult utazásra, akkor helyének adott járatra történő biztosításával, továbbá

- minden más esetben az autóbuszra utazási céllal történő felszállással jön létre.

A szerződéskötési szándék kifejezése (menetjegyvásárlás elővételben, helybiztosítás) egyben az utazási feltételek elfogadását is jelenti. A szerződés létrejöttével a Szolgáltató az Utazási feltételeket elfogadottnak és az utas részéről magára nézve is kötelezőként elismertnek tekinti.

3.       A személyszállítási szerződés attól az időponttól hatályos, amikor az utas utazási céllal a járatot végző autóbuszra felszáll, vagy meghatározott napra és járatra érvényesített utazási igazolvány esetében legkésőbb a járatnak a megjelölt felszállási helyről történő menetrend szerinti indulásának időpontjától.

4.       A személyszállítási szerződés az utazás befejezéséig hatályos. Az utazás akkor fejeződik be, amikor:

      - az utas a céljának megfelelő autóbusz-állomás vagy megállóhely területén az autóbuszról való leszállást befejezte.

      - az utas az eredeti célállomása elérése előtt továbbutazási szándékáról lemond, és ezért az autóbuszról leszáll, vagy

     -   az utast az eredeti célállomása elérése előtt a járatról hatósági személy leszállítja, illetve rosszulléte, vagy egyéb állapota miatt mentő elszállítja, vagy

     -   az utast a Szolgáltató az utazásból kizárja.

 5.      A Szolgáltatót a menetrendben közzétett autóbuszjáratokkal történő személyszállításra – a meghatározott kivételekkel – szerződéskötési kötelezettség terheli, ha

- az utas az Utazási feltételeket a személyszállítási szerződés megkötési szándékát kifejező, a 2. pontban meghatározott magatartással elfogadja és

   - az utazás a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokkal lehetséges, valamint

   - az utas az adott járatra érvényes menetjeggyel és úti okmánnyal, szükség esetén vízummal rendelkezik.

   - az utas menetjegyének adott viszonylatra érvényes utazási szelvényét az autóbusz személyzete be tudja vonni az utazáskor.

 1. A menetjegy megvásárlásával megkötött személyszállítási szerződést a Szolgáltató az utas kérésére – ha a menetjegyet még nem használták utazásra – a menetjegy érvényességének lejártáig, illetve meghatározott naptári napra kiadott jegy esetében a járat elindulása előtt a menetjegy érvényessége tekintetében módosítja.
 2. A menetjegy elővételben történt megvásárlásával megkötött személyszállítási szerződéstől az utas elállhat – ha a menetjegyet még nem használta utazásra – a menetjegyen szereplő járat indulását megelőző 2 óráig. A menetjegyek árának visszatérítését az Üzletszabályzat külön cím alatt tartalmazza.
 3. Amennyiben a személyszállítási szerződés már létrejött, az utas utazásból való kizárása, illetve az utas utazásról való lemondása, vagy tovább utazásának hatósági személy által való tiltása a személyszállítási szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül.     
 4. A személyszállítási szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el.

   

 1. 4.      Fejezet

A személyszállításra (utazásra) vonatkozó általános szabályok

 

 1. A bárki által igénybe vehető személyszállítás céljából a Szolgáltató, illetve partnere a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat közlekedteti, amelyek utazásra a menetrend szerint lehetséges viszonylatokban, a megkötött személyszállítási szerződés szerint vehetők igénybe.   
 2. A Szolgáltató, illetve partnere az 1. pont szerinti személyszállítási szolgáltatást a jogszabályokban előírt érvényes engedélyek birtokában, a forgalombiztonsági követelményeknek megfelelő autóbuszokkal és a feladatok ellátására kiképzett autóbuszvezetőkkel látja el.
 3. Az utas jogosult a menetrend szerinti járatot végző autóbuszon utazni, az utasok biztonságát, kényelmét, komfortját szolgáló, illetve elősegítő berendezéseit használni, a járathoz, illetve a járattal történő utazáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. Az autóbusz egyes felszerelési tárgyait, berendezéseit csak az autóbuszvezető kezelheti, illetve az ő engedélyével használható, kezelhető. Ezek feltételeiről és részleteiről az autóbuszvezető ad tájékoztatást.
 4. Az utas jogosult mindazon szolgáltatás igénybevételére – az Utazási feltételek előírásainak megtartásával – amelyet a Szolgáltató a járat menetrendjében, díjszabásában, üzletszabályzatában vagy a megváltott menetjegyen feltüntetett.
 5. A Szolgáltató az V. fejezet 8. pontjában foglalt eset  bekövetkezése ellenére is biztosítja a továbbutazás lehetőségét az útközben orvosi ellátásra szoruló személy részére a legközelebbi olyan megállóhelyig, ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.
 6. A Szolgáltató egyes kötelezettségei teljesítésével más szolgáltatót vagy személyt bízhat meg. Ebben az esetben a kötelezettséget ténylegesen teljesítő szolgáltatóra vagy személyre is vonatkoznak jelen szabályzat rendelkezései.  
 7. Amennyiben az utas az utazás körülményeivel, a Szolgáltató vagy megbízottja eljárásával vagy magatartásával kapcsolatban panaszt kíván tenni, azt a menetrend szerinti járat igénybevételét vagy annak meghiúsulását követő három hónapon belül a Szolgáltatóhoz kell benyújtania.

A panaszokkal kapcsolatos egyéb szabályokat és eljárást az Üzletszabályzat XIII. címe tartalmazza.

 1. 5.       
 2. 6.      Fejezet

Utazási jogosultság

 

 1. Az autóbuszjáraton – a következő, 2-11. pontokban foglalt feltételekkel és ki      vételekkel – bárki utazhat.                                                                    

2.       Kísérő nélkül nem jogosult az utazásra:

- a magatehetetlen vagy utazásra kísérő nélkül nem képes személy, valamint

 - a 16 év alatti fiatalkorú.

A 16 év alatti fiatalkorúak csoportos szállítása esetében minden tíz fiatalkorúhoz legalább egy kísérőre van szükség. A kísérővel utazó utasok autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő(k) köteles(ek) gondoskodni. 

Amennyiben a felnőtt kísérő nem a törvényes képviselő, úgy a törvényes képviselőtől 2 nyelvű (magyar és minimum angol) nyelvű nyilatkozat szükséges arra szólóan, hogy az utazáshoz hozzájárult, és a kísérőt meghatalmazta a kiskorú felügyeletére. A nyilatkozatnak legalább 2 példányban a teljes utazás időtartama alatt rendelkezésre kell állni. A nyilatkozat kitöltése az egyik, nem utazó törvényes képviselő által akkor is javasolt, ha a kiskorút a másik törvényes képviselő kíséri.

 1. Fogyatékos vagy csökkent mozgásképességű személy utazása vagy helyfoglalása ezen állapotukra hivatkozással csak akkor tagadható meg, ha
  1. jogszabályi vagy hatósági előírás alapján egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése érdekében az szükséges, vagy
  2. az autóbusz vagy az utazás alkalmával használni tervezett megállóhelyek, autóbusz-állomások kialakítása miatt biztonságos utazásuk, beszállításuk vagy kiszállításuk fizikailag nem lehetséges.

Csökkent mozgásképességű vagy különleges szükségletekkel rendelkező személyek szállítása esetén az utas a menetjegy megvásárlása előtt minimum 36 órával írásban jelezni köteles, amennyiben mozgásszervi vagy egyéb fogyatéka okán különleges gondoskodásra szorul.

A kísérő kizárólagosan felel a kísért személyért. Egy kísérő egy kísért személyért vállalhat felelősséget. A kísérő a nemzetközi menetrend szerinti járaton díjmentesen utazhat.

Fogyatékos, vagy csökkent mozgásképességű utas kizárólag saját felelősségére vehet részt az utazásban, az egészségi állapotában bekövetkező esetleges károsodásért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

 1. 4.        Az utazásban a többi utas egészségét veszélyeztető, fertőző beteg nem vehet részt. Ezt a szabály akkor kell alkalmazni, ha arról a betegségéről az utas a Szolgáltatót tájékoztatja, vagy az ránézésre megállapítható, illetve ez a tény egyéb módon a Szolgáltató tudomására jut.
  1. A 2. és 4. pontban említett, az utazást kizáró, illetve kísérő jelenlétét szükségessé tevő okok fennállását és a kísérő alkalmasságát az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja.
  2. A 3 éven aluli kisgyermekek a nemzetközi járatokon a KRESZ szabályai szerint utazhatnak. Egy felnőttel csak egy csecsemő utazhat. Gyermekülés biztosítása ajánlott, illetve kötelező, amennyiben az utazás olyan országba irányul,        vagy áthalad olyan országon ahol annak használata kötelező.
  3. 7.         Fogyatékossággal élők é
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 46
Tegnapi: 27
Heti: 46
Havi: 1 043
Össz.: 126 736

Látogatottság növelés
Oldal: Üzletszabályzat 1.rész
Alföldi Zoltán Személyszállítás Bonyhád HARKÁNY - STUTTGART - HARKÁNY - © 2008 - 2017 - alfoldizoltan.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: alföldi zoltán busz - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »